نویسنده = علی رضائیان
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب عملیاتی مدیریت مالی شخصی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

محمدرضا سیمیاری؛ حسین حسن زاده سرورستانی؛ علی رضائیان


2. واکاوی خردمایه حاکم برسیاست‌ها و اقدامات کنشگران نظام بانکی ایران

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-34

نیما لطفی فروشانی؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده