1. پیش‌بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-87

علی حسن زاده؛ اعظم احمدیان