1. تأثیر عقاید اسلامی بر مدیریت سود

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-132

عسگر پاک مرام؛ احمد فتحی عبدالهی؛ لطف اله تقی‌زاده