1. بازپژوهی فقهی - حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-64

نصر‌اله جعفری خسروآبادی؛ سیدمرتضی شهیدی