1. بررسی رابطه معضل مطالبات غیرجاری و عملیات بانکداری بدون ‌ربا در ایران

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-74

احمد بهاروندی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی