1. طراحی اوراق ریسک‌های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه‌ای با هدف بیمه‌گری

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 193-224

محمدمهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سجاد سیفلو