1. بررسی تابعیت عقد از قصد در معاملات بانکی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 255-276

صادق الهام؛ نوید امساکی