1. آثار اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر بازار سرمایه به روش AHP

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-90

محمدنقی نظرپور؛ روح‌اله عبادی؛ فاطمه بنی‌جمالی