1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره از دید سرمایه‌گذاران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 237-266

مهدی محمدی‌نسب؛ مهدی رشیدی‌راد


2. آزمون رفتار توده‌واری سرمایه‌گذاران صکوک اجاره در ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-170

مهدی فدایی؛ زهرا تکبیری


3. بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 135-168

محمد توحیدی