ارائه مدل تفصیلی انتشار اوراق وقف در ایران

نوع مقاله: علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

چکیده

دین مقدس اسلام به‏عنوان کامل‏ترین دین الهی، برنامه‏ای جامع و کامل در راستای سعادتمندی انسان دارد. وقف از جمله سفارش‏های مؤکد اسلام است. وقف واجب نیست، اما مصلحت‏‏های فراوانی دارد که در تعالی روح و ایجاد معنویت در جامعه سهم بسزایی ایفا می‏کند. افراد زیادی علاقه‏مند به وقف هستند لیکن این امکان برای همگان فراهم نمی‏شود؛ به‏ویژه اگر عین موقوفه از نوع ساختمان، مدرسه و... باشد؛ زیرا نیازمند مبالغ زیادی پول است که برای همگان میسر نیست.
این مقاله در صدد است تا با استفاده از ایده‏‏های مربوط به گسترش و تنوع ابزارهای مالی، اقدام به ارائه مدلی برای رفع این مسئله نماید. انتشار اوراق وقف، علاوه بر جذب سرمایه‏های اندک افراد، ترویج فرهنگ وقف را نیز در پی دارد. این اوراق به‏صورت غیرانتفاعی هستند و دارنده آن پس از ساخت دارایی، امکان وقف نمودن آن را می‌یابد. ازاین‌رو، مقاله حاضر ضمن بررسی ارکان مؤثر در فرایند انتشار اوراق وقف، به ارائه مدل مالی این اوراق پرداخته است

کلیدواژه‌ها


امام خمینی، روح‌الله (1379)، تحریر الوسیله، قم: نشر اسلامی.

دانشگاه مفید (1384)، مجموعه مقالات همایش وقف در بازار سرمایه، قم: انتشارات دانشگاه مفید.

ریاحی سامانی، نادر (1378)، وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات، انتشارات نوید.

سروش، ابوذر (1387)، «تأمین مالی وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک)»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، همایش بین‏المللی وقف و تمدن اسلامی اصفهان، ج2، تهران: انتشارات اسوه، آبان.

عبادی، صادق (1387)، «شیوه­های جدید بهره‏وری و سرمایه‏گذاری اموال وقف»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، همایش بین‏المللی وقف و تمدن اسلامی اصفهان، ج2، تهران: انتشارات اسوه، آبان.

فبوزی، فرانک، مودیلیانی، فرانکو، مایکل، فری (1376)، مبانی بازارها و نهادهای مالی، ترجمه حسین عبده تبریزی، تهران: انتشارات آگاه.

قانون بازار اوراق بهادار (1384).

قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای اصل 44 قانون
اساسی
(1388).

مصباحی‏مقدم، غلامرضا؛ سیاح، سجاد و نادری، محمدمهدی (1388)، «امکان‏سنجی وقف سهام و پول؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، پاییز و زمستان، شماره 12.

مصباحی‏مقدم، غلامرضا؛ کاوند، مجتبی و اسمعیلی گیوی، حمیدرضا (1387)، «ارایه الگوی تأمین مالی توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، پاییز و زمستان، شماره 10.

مقدم، وحید (1387)، «ظرفیت نهاد وقف در تحقق ابعاد معناگرایانه عدالت اقتصادی و زمینه‏های افزایش آن»، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، همایش بین‏المللی وقف و تمدن اسلامی اصفهان، ج2، تهران: انتشارات اسوه، آبان.

موسویان، سید عباس (1386)، فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات، پژوهشکده پولی و بانکی.

موسویان، سید عباس و نصرآبادی، داوود (1388)، «طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح‏های عام‏المنفعه»، دوفصلنامه تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شمار اول، پاییز و زمستان.

عمید، حسن (1193)، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات فرهنگ نما.

 

Kothari, Vinod (2006),Securitization the financial instrument of the future, Wiley Finance.

Malaysian ICM (2006), "Developing Waqf Assets", vol.2, No.3, September.

Qatar Global Sukuk Prospectus(2003).

Tabreed preliminary prospectus (2006), Ajman Bank