شناسایی و رتبه بندی جایگزین های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه نقش بازار سرمایه در تامین مالی طرح ها و بنگاه های اقتصادی، بیش از پیش مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. علیرغم طراحی ابزارهای متنوع تامین مالی، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه، با انتظارات سیاست گذاران فاصله دارد. بنابراین به منظور دستیابی به جایگاه مطلوب برای بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی و رفع گلوگاه های موجود در فرآیند انتشار اوراق صکوک ضروری می باشد.
این تحقیق به دنبال آن است تا راه حل های جایگزین ضمانت در فرآیند انتشار اوراق صکوک را به دلیل نقش ضمانت در طولانی تر کردن زمان انجام فرآیند و تاثیر آن بر هزینه نهایی تامین مالی، بررسی نموده و در نهایت راه حل های احصاء شده از منظر خبرگان، رتبه بندی گردد.
در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع، جایگزین های ضمانت احصاء گردید. درگام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل بدست آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه بر اساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد.
یافته ها حاکی از آن است که به ترتیب؛ تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن، تحت نظارت درآوردن وجوه درآمدهای بانی توسط نهاد واسط، عرضه اوراق به همراه اختیار فروش آن، صندوق وجوه استهلاکی، صندوق ضمانت صکوک و رتبه بندی اوراق، به عنوان جایگزین های ضمانت در فرآیند انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه حائز اهمیت هستند.

کلیدواژه‌ها