طراحی الگوی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های اسلامی ایران

نوع مقاله: علمی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

به طور کلی در زمینه رتبه بندی بانک ها توسط موسسات رتبه بندی ،دو نوع رتبه بندی وجود دارد .رتبه بندی مستقل یا توان مالی و رتبه بندی جامع یا اعتباری .در رتبه بندی مستقل بانک ، توان مالی ذاتی بانک بدون در نظر گرفتن عوامل حمایتی بیرونی مانند حمایت سهامدارن مورد ارزیابی قرار می گیرد اما در رتبه بندی جامع یا اعتباری ، علاوه بر توانایی مالی ذاتی ، احتمال و میزان حمایت بیرونی از بانک نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و رتبه کلی بانک بر آن اساس تعیین می گردد.. غالب تحقیقاتی که در ایران در خصوص رتبه بندی شرکتها یا بانک ها صورت گرفته است از نوع رتبه بندی مستقل یا توان مالی بوده است و این تحقیق برای اولین بار به رتبه بندی جامع پرداخته است و تلاشی برای ارائه الگویی جهت رتبه بندی اعتباری بانک‌های اسلامی ایران که در بازار سرمایه پذیرفته شده اند و اطلاعات مالی و عمومی آنها در دسترس است می باشد.در این پژوهش ضمن استفاده از مبانی نظری و یافته های تجربی در زمینه متدولوژی رتبه بندی اعتباری بانکها ، ابعاد و مولفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و استفاده از شرایط محیطی ایران، پرسشنامه مربوطه سوال طراحی و در اختیار تعدادی از صاحبنظران و خبرگان حوزه بانک ها و موسسات اعتباری قرار گرفت و دیدگاه های ایشان راجع به ابعاد، مولفه ها و شاخص های رتبه بندی اعتباری بانک ها با توجه به آزمون های به عمل آمده منجر به طراحی الگوی نهایی شامل 4 بعد ، 13 مولفه و 61 شاخص شده است .

کلیدواژه‌ها