بررسی عوامل تاثیر گذار بر تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت مدیره بانک رفاه

چکیده

تأمین مالی جمعی، مفهوم جدیدی است در نتیجه توجه بسیاری از محققین را در طی چند سال گذشته جلب کرده است. با توجه به نوپا بودن این روش تامین مالی ، عمده محققان تلاش خود را بر اصل "مفهوم تامین مالی" و عوامل و مفاهیمی متمرکز کرده اند که آن را شکل داده اند و محور اصلی تحقیقات داخلی و خارجی، شناخت خاستگاه این نوع روش تامین مالی و کاربردهای آن بوده ااست.سوال تحقیق این است که عوامل مهم و تاثیرگذار بر مدل تامین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور مطابق با زیرساختهای موجود کدام موارد هستند؟ برای پاسخ به این سوال مدلهای اولیه و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه گرد آوری و مدل تامین مالی جمعی خیرخواهانه و عوامل تاثیر گذار بر آن مبتنی بر مطالعات قبلی با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با نخبگان تهیه گردیده است این تحلیل نشان می، دهد، خرد جمعی، اعتماد، منابع، شرع، جمعیت و پروژه و متقاضی به عنوان مهم ترین ابعاد تاثیر گذار بر تأمین مالی جمعی در کشور مطرح هستند.نتایج این تحقیق می‌تواند برای محققین تامین مالی جمعی، دانشجویان و اساتید، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و فرابورس ایران که متولی راه اندازی این بازار هستند، موسسات خیریه و سازمان بهزیستی و همچنین سازمانهای مردم نهاد کشوربه عنوان روشی برای تامین مالی پروژه های خیرخواهانه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397
  • تاریخ دریافت: 07 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 30 بهمن 1397
  • تاریخ پذیرش: 01 اسفند 1397