شناسایی و اولویت بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره از دید سرمایه گذاران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با گرایش مالی

چکیده

اوراق اجاره یکی از ابزارهای جدید مالی اسلامی است که می تواند نیازهای تامین مالی متقاضیان سرمایه و سرمایه گذاران را به صورت شرعی برآورده نماید. صکوک اجاره اوراق بهادارای است که دارنده آن، به صورت مشاع مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرار داد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است. با توجه به جدید بودن اوراق اجاره و شکل کامل شرعی این اوراق، روز به روز بر اهمیت این اوراق افزوده می شود. در سالیان اخیر با مجوز انتشار این اوراق در بازارهای ثانویه از جمله بازار بورس این اوراق بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. اگر سیاست گذاران بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه گذارن و هدایت آنها به سوی تولید و خدمات توسعه و ترویج کنند، نیازمند شناخت عوامل ایجاد جذابیت این اوراق از دید سرمایه گذاران هستند. مساله اصلی این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره از دید سرمایه گذاران است. این مقاله پژوهشی کاربردی با هدف اکتشافی است که با مرور ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با سرمایه گذاران و خبرگان اوراق اجاره در ایران به کدگذاری و شناسایی عوامل جذابیت می پردازد. در ادامه با استفاده از پرسشنامه، ضمن تایید عوامل 9 گانه شناسایی شده، با استفاده از تکنیک های تحلیل شبکه ای (ANP) تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به رتبه بندی عوامل می پردازد و در نهایت نتایج این دو تکنیک با هم مقایسه می شود. یافته های پژوهش عوامل ریسک پایین، اعتماد، قابلیت معامله در بازار ثانویه، هزینه نمایندگی پایین، تضمین اصل سرمایه، بازدهی و سود معین، افق سرمایه گذاری، شریعت و معافیت مالیاتی را به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل جذابیت اوراق اجاره شناسایی کرده است.

کلیدواژه‌ها