نقش اسناد خزانه اسلامی در تحقق مؤلفه‌ها و اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم

3 استاد دانشگاه

چکیده

با توجه به اهمیت مباحث پیرامون اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقش‌آفرینی بازار سرمایه در تأمین اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29/11/1392، ازآنجاکه اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه است که به‌سرعت مورداستفاده و بهره‌برداری دولت قرارگرفته است، لزوم بررسی این ابزار و کارکردهای آن در چارچوب مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و قدرت این ابزار در تأمین اهداف سیاست‌های ابلاغی، امری ضروری است.
سؤال اصلی در مقاله حاضر این است که اسناد خزانه اسلامی از طریق چه کانال‌هایی می‌تواند مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر دربندهای سیاست‌های ابلاغی را محقق نماید؟ جهت پاسخگویی به این سؤال با اتکا به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی این فرضیه می‌پردازیم که اسناد خزانه اسلامی، از طریق حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی، کارآفرینی، شفافیت بدهی‌های دولت، استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت، بر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی تاثیرگذاراست. نتایج حکایت از اثر مثبت اسناد خزانه از طریق متأثر نمودن این متغیرها بر مولفه‌های اقتصاد مقاومتی دارد.

کلیدواژه‌ها