الزامات تحقق بانکداری اخلاقی و اولویت‏ بندی خصوصیات آن متناسب با نظام بانکی ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 در مرحله دفاع از رساله (تا پایان95)

2 سردبیر

3 مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

یکی از ارزش‌های مورد تاکید اسلام ارزشهای اخلاقی است و یکی از تجربه های موفق که در سال‌های اخیر در اقتصاد متداول شکل گرفته و روز به روز در حال گسترش می‌باشد، بانکداری جایگزین و بانکداری اخلاقی است که می‌تواند برای نظام بانکی ایران قابل استفاده باشد. با عنایت به گستردگی ویژگی های بانکداری اخلاقی، اجرایی شدن همه آنها در اقتصاد ایران در کوتاه مدت مقدور نیست، لذا اولویت بندی این ویژگی ها برای بانکداری ایران متناسب با نیازهای اقتصادی، امری ضروری می نماید.
در این تحقیق با استفاده از مبانی نظری و تجربه بانکداری اخلاقی در دنیا و استفاده از روش فراتحلیل ویژگی بانکداری اخلاقی دارای اولویت احصاء و با بهره گیری از نظر نخبگان و اخذ نظر آنان از طریق پرسشنامه، موارد قابل اجرا در اقتصاد ایران مشخص و اولویت اجرای آن ها تعیین شده است. با استفاده از نتایج حاصل از نظر نخبگان و تحلیل این آرا بر اساس آزمون دو جمله ای، عوامل موثر بانکداری اخلاقی شناسایی شدند. در گام بعدی با توجه به آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شدند و اولویت هایی که می‏بایست در اقتصاد ایران مورد توجه قرار بگیرد، احصاء و اعلام شد. با عنایت به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد کلیه ویژگی ها تحت عنوان سند بانکداری اخلاقی توسط بانک مرکزی تهیه و به بانک های عامل ابلاغ شود و کلیه بانک ها بر این اساس شاخص بندی شوند. همچنین بر اساس نظرات نخبگان، پیشنهاد می شود بانک مرکزی به تدریج برای مواردی که در اولویت هشتگانه نخست، مشوق های عملیاتی در نظر گیرد و سعی نماید به گونه ای برنامه ریزی شود که هر سال چهار ویژگی اجرایی شود.

کلیدواژه‌ها