بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بانک ها بر نگرش و رفتار مشتریان

نوع مقاله: علمی

نویسنده

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مسئولیت اجتماعی، از موضوعاتی است که اخیرا مورد توجه اکثر سازمان ها به ویژه بانک ها قرار گرفته است. در واقع مسوولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. امروزه سازمان ها فارغ از نوع فعالیت خود، دریافته اند که در قبال تمام سهامداران، محیط زیست و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، مسوول هستند. این تحقیق تاثیر ابتکارهای مسوولیت اجتماعی بانک بر نگرش و رفتار مشتریان را بررسی می کند. ابتکارهای مسوولیت اجتماعی در این تحقیق عبارتند از: مشتری مداری، بشردوستی و محیط زیست.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داد ها جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است و چون رابطه بین متغیرها را می سنجد همبستگی نیز محسوب می شود. جامعه آماری مشتریان شعب مرکز تهران بانک مسکن می باشد و بر اساس فرمول کوکران حداقل اندازه نمونه 382 محاسبه گردید که بر اساس پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات از 386 مشتری انجامید و برای روایی پرسشنامه از نظرات کارشناسان بانک استفاده شده است و با روش تحلیل عاملی روایی آن تایید شد و برای بررسی پایایی سوال های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و عدد 0.93 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها