بررسی فقهی و اجرایی بکارگیری صندوق زمین و ساختمان در بازسازی سوریه

نوع مقاله: علمی پژوهشی (صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه حسابداری و بانکداری اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.

3 استاد گروه مالی اسلامی، هیئت علمی دانشگاه دمشق

4 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

صندوق زمین و ساختمان از جمله ابزارهای مالی که با هدف جذب سرمایه‌های خرد وهدایت آن در جهت تامین منابع مالی پروژه‌های اقتصادی در حوزه مسکن طراحی شده است. نظران مسلمان از چندی پیش به فکر پر کردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه واقدام به طراحی ابزارهای مالی اسلامی از جمله صندوق سرمایه‌‌گذاری زمین و ساختمان به هدف تأمین مالی واجرای طرح‌های عمرانی وپاسخگوی نیازها گوناگون اقتصاد کشور که با شرایط و یژه‌ای مورد توافق طرفین قرار گرفته استفاده کردند. به سبب اقدام گروه‌های مسلح در سوریه، عدم توانایی بانک‌های سوریه به تنهایی برای اجرای روند بازسازی می‌باشد. یکی از مناسب‌ترین راه برای تأمین مالی بازسازی سوریه وانجام پروژه‌های عظیم و مشارکت افراد جامعه در این پروژه‌های از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان در بازار سرمایه سوریه براساس استفاده از تجربه بازار سرمایه ایران است.
برخی معتقدند که تفاوت فقهی در باب معامله‌های مالی میان مذاهب اسلامی وجود دارد. لذا تحقیق حاضر گامی در راستای بررسی فقهی صندوق زمین و ساختمان از جهت انطباق با شریعت هم از نظر فقهی در کمیتۀ فقهی ایران؛ اکثر مصوبات خود براساس فقه امامیه می‌باشد وهم از نظر فقهی میان فقها و اعضای هیئت مشورتی شرعی سوریه؛ اکثر مصوبات خود براساس مذهب اهل سنت می‌باشد، بررسی می‌شود. تلاش خواهد شد تا با شناسایی اشتراکات واختلافات فقهی میان دیدگاه‌های دو کمیته مسیر طراحی این ابزار مورد تآیید همۀ آنها را هموار سازیم.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 23 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1398