شناسایی و ارزیابی چالش‌های حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ارائه راهکارهای اصلاحی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 عضو هیأت علمی گروه مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

3 استادیار گروه مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

4 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

اصلاح و تقویت همه‌ جانبه‌‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در یک رویکرد، جهت تحقق این سیاست، باید زیر نظام‌های نظام مالی اصلاح و تقویت شوند. مهم‌ترین زیرمجموعه نظام مالی ایران، نظام بانکی است و یکی از کارکردهای اصلی نظام بانکی تجهیز منابع است. بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، عمده تجهیز منابع نظام بانکی کشور از طریق سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار انجام شده است. در این مقاله ابتدا جایگاه حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانکداری و اقتصاد مقاومتی تبیین، سپس این حساب از منظر قانونی، مقرراتی، فقهی و عملکردی بررسی می‌شود. از آنجا که اولین گام در اصلاح و تقویت هر موضوع، شناسایی چالش‌های آن موضوع است، پس از مطالعه و پیشینه پژوهشی و با مرور منابع گوناگون، مصاحبه‌های هدفمند و استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش-های سپرده سرمایه‌گذاری استخراج شد. این چالش‌ها در پنج دسته به عناوین سود سپرده، تنوع سپرده، چالش‌های ناظر به بانک مرکزی، چالش‌های ناظر به وکالت بانک‌ها و سایر چالش‌ها دسته‌بندی شد. برای اعتبارسنجی، چالش‌های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ارائه شد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 12 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1398