طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام بر اساس فقه امامّیه

نوع مقاله: علمی

نویسنده

گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

چکیده

خرید اعتباری سهام یکی از ابزارهای مهم برای رشد و شکوفایی بازارهای سرمایه کشورها می باشد. در مالی متعارف خرید اعتباری سهام بر اساس قرارداد قرض به شرط زیاده می باشد که در فقه امامّیه ربا و حرام می باشد و در بازار سرمایه ایران قابل اجرا نیست. در حال حاضر خرید اعتباری سهام در بازار سرمایه اسلامی ایران، بر اساس قرارداد مشارکت مدنی – مرابحه می باشد که از جهت کارایی دارای مشکلاتی می باشد.
در این مقاله پس از بررسی و تعریف خرید اعتباری سهام و توضیح روش انجام آن در نظام مالی متعارف و ایران به بررسی مشکلات فقهی، اجرایی آن پرداخته شده و سپس راهکار جایگزین ارائه گردیده است. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و نظرخواهی از خبرگان راهکاری جامع را با استفاده از قرارداد ترکیبی وکالت- اجاره به شرط تملیک ارائه کرده است که می تواند از طرفی عیوب و نواقص قرارداد ترکیبی مشارکت مدنی- مرابحه که در حال حاضر در بازار سرمایه ایران انجام می‌شود را برطرف کند و از طرف دیگر کارآیی های خرید اعتباری در نظام مالی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1398