چارچوب عملیاتی مدیریت مالی شخصی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله: علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت خط مشی گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،

چکیده

مدیریت مالی شخصی، به موضوع اداره کردن منابع مالی اشخاص و کسب اهداف و رضایت مالی می پردازد. به طور کلی می توان مدیریت مالی شخصی را به دو بخش درآمد (تجهیز) و تخصیص منابع مالی تقسیم کرد. دین مبین اسلام به عنوان دین خاتم و جامع دارای آموزه هایی اجرایی و عملیاتی در حوزه تخصیص منابع مالی شخصی است. هدف این پژوهش دست یابی به چهارچوب عملیاتی جهت تخصیص منابع مالی شخصی، مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری – به عنوان اسلام شناس و فقیهی که به اقتضائات زمانه نیز آگاهی دارد- است. این چهارچوب عملیاتی، خطوط کلی و راهنما برای برنامه ریزی مالی شخصی در شرایط امروز مبتنی بر دین شناسی مقام معظم رهبری ارائه می دهد. برای استخراج این اصول، به روش تحلیل مضمون به بیانات معظم له مراجعه و مبتنی بر آن؛ اصول عملیاتی تخصیص منابع مالی شخصی استخراج شده است. اصول عملیاتی مالی شخصی شامل دو دسته اصول ایجابی و اصول سلبی(ممنوعه) هستند که در این مقاله بیان خواهند شد.

کلیدواژه‌ها