ریسک نقدینگی و کیفیت دارایی‌ها- تأمین مالی در بانکداری اسلامی: رویکرد تحلیل همبستگی بنیادی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران ، ایران

2 سردبیر

3 استادیار گروه مالی دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران ،ایران

چکیده

چکیده
یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که نظام بانکداری اسلامی (همانند بانکداری متعارف) با آن روبروست، ریسک نقدینگی است اما به دلیل ماهیت متفاوت ابزارهای مورداستفاده در نظام بانکداری اسلامی برای مدیریت نقدینگی به دلیل حرمت ربا، مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری اسلامی، پیچیده‌تر از نظام بانکداری متعارف است. این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت دارایی‌ها – بدهی‌ها و نحوه تأمین مالی با ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و نیز بررسی این موضوع با در نظر گرفتن نقش عنصر زمان در ریسک نقدینگی، با تقسیم نیازهای نقدینگی به دو نیاز آنی و غیر آنی با استفاده از نسبت‌های مالی است. برای بررسی موضوع از اطلاعات ترازنامه پایگاه اطلاعاتی اوربیس و سایت بنکر برای بانک‌های اسلامی در دوره زمانی 2016-2011 استفاده‌شده است. روش مورداستفاده برای بررسی موضوع، روش تحلیل همبستگی بنیادی یا کانونی است. نتایج تحقیق با استفاده از نرم‌افزار استتا حاکی از تغییرپذیری و همبستگی بسیار بالای نسبت‌های نقدینگی معرف ریسک نقدینگی با متغیرهای معرف کیفیت دارایی و تأمین مالی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هرگاه از سه نسبت مربوط به سنجش ریسک نقدینگی آنی و غیر آنی هم‌زمان استفاده می‌شود 97 درصد تغییرپذیری ریسک نقدینگی با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (کیفیت دارایی- تأمین مالی) تبیین می‌شود؛ ولی هرگاه از نسبت‌های فوری و غیر فوری به‌تنهایی برای سنجش استفاده شود میزان تغییرپذیری متغیر وابسته با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (کیفیت دارایی- تأمین مالی) به ترتیب 531/0 و 382/0 است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 11 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 17 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 تیر 1398