تاثیر مؤلفه های اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها

نوع مقاله: علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر مؤلفه های اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانکها پرداخته شده است. به این منظور از پنج متغیر شفافیت، اجرای بانکداری بدون ربا، مشارکت در سود و زیان، ترجیح اسلامی بودن اوراق بهادار و اجرای صحیح عقود اسلامی به عنوان مؤلفه های اسلامی مؤثر بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها استفاده شده است. برای این پژوهش تعداد 170 نفر از سهامداران حقیقی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به عنوان نمونه و به طور تصادفی انتخاب و اطلاعات و داده های مورد نیاز با استفاده از روش تحقیق میدانی و با تهیه پرسشنامه جمع‌آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان مؤلفه های اسلامی، اجرای بانکداری بدون ربا، شفافیت و مشارکت در سود و زیان بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارند اما ترجیح اسلامی بودن اوراق بهادار و اجرای صحیح عقود اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران بانک ها اثر معنی داری ندارند. همچنین متغیر شفافیت دارای سطح اثرگذاری بالا و مشارکت در سود و زیان و اجرای بانکداری بدون ربا دارای سطح اثرگذاری متوسط بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها می باشند.

کلیدواژه‌ها