رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار صکوک منفعت

نوع مقاله: علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 استادیار گروه مالی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

3 phd student

چکیده

ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی در علم مالی و در واقع به عنوان دو روی سکه سرمایه گذاری قلمداد می گردند. از آنجاکه ابزارهای مالی اسلامی، ابزارهایی نوظهور در کشورهای اسلامی و به ویژه بازار سرمایه ایران می باشند، شناسایی ریسکهای این ابزارها و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به واسطه وجود ریسکهای مرتبط با این ابزارها، از اهمیت چشمگیری برخوردار است. به همین واسطه این تحقیق با بررسی ریسکهای مرتبط با اوراق منفعت، تلاش می کند با استفاده از مدلهای عاملی، رابطه بین ریسک و بازدهی در اوراق منفعت را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش الگوی تخمین نرخ بازده مورد انتظار اوراق منفعت با توجه به ریسکهای این اوراق بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش، صکوک منتشر شده، دارای ساختار مالی مبتنی بر دارایی یعنی اوراق اجاره و اوراق منفعت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران است، که داده های آنها موجود و در دسترس می باشد.

کلیدواژه‌ها