شناسایی و اولویت بندی چالش‌های گسترش بازار صکوک در ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار

3 دانش آموخته دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

گسترش بازار صکوک در کشور با سرعت و کیفیت لازم انجام نشده است و این امر یکی از دلایلی است که سبب عدم جذب مناسب نقدینگی به بازارهای اوراق بهادار شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها ‌و آسیب های پیش روی گسترش بازار صکوک در ایران شکل گرفته است. روش پژوهش حاضر روش ترکیبی اکتشافی است که از دو مرحله کیفی و کمّی تشکیل شده است. در مرحله کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین چالش های گسترش بازار صکوک در کشور در قالب 162 مضمون پایه، 32 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر تهیه شد. در مرحله کمّی ابتدا با روش آنتروپی شانون وزن هریک از ابعاد چالش‌ها مشخص شدند و پس از آن 32 چالش شناسایی شده، اولویت بندی شدند. در پایان مشخص شد عدم تبلیغات درست و قابل فهم برای عموم مردم در رسانه‌های دیداری و شنیداری در خصوص سرمایه‌گذاری مهمترین مانع گسترش بازار صکوک در ایران و توزیع نامناسب تسهیلات و منابع تامین‌مالی از اولویت پایین تری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 02 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 08 آبان 1398