طراحی صکوک ترکیبی با هدف تأمین مالی و انتقال ریسک، بر اساس موازین فقه امامیه

نوع مقاله: علمی - پژوهشی (مدیریت ریسک اسلامی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت/ دانشگاه امام صادق ع

2 دانشگاه امام صادق علیه السلام

10.30497/ifr.2020.13095.1448

چکیده

از جمله کارکردهای بازار سرمایه، فراهم کردن امکان تامین مالی و پوشش ریسک برای فعالان و بازیگران بازار است. در سال های اخیر با توسعه بازار سرمایه، ابزارهای تامین مالی مختلفی بر پایه عقود اسلامی طراحی و مورد استقبال عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه قرار گرفته است. اما از ظرفیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مدیریت ریسک استفاده چندانی نشده و صرفاً به تطبیق ابزارهای متعارف پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله با ضوابط شریعت پرداخته و در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، هزینه های انتشار زیاد و فرآیند طولانی و زمان بر انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه موجب کاهش جذابیت این بازار برای متقاضیان شده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ابتدا به مطالعه ساختار نمونه صکوک متعارف (صکوک اجاره و مرابحه) و ظرفیت عقود اسلامی جهت پوشش و انتقال ریسک (عقد ضمان، کفالت و بیمه) پرداخته، سپس به تطبیق عقد ضمان با ساختار صکوک متعارف در بازار سرمایه ایران مبادرت ورزیده و در نهایت الگویی نوآورانه از صکوک ارائه داده که بصورت توأمان با هدف تأمین مالی و پوشش ریسک توسط دو بانی مجزا قابل انتشار است. صکوک جدید ارائه شده، بعنوان مکمل یا جایگزین ضمانت بانکی، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار سرمایه ایران، سبب کاهش هزینه‌های انتشار اورق بهادار خواهد شد؛ زیرا با یکبار انتشار اوراق، دو هدف پیش گفته محقق خواهد شد

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 18 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1399