بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

  • ذاکرنیا، احسان [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع) و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
  • ذاکرنیا، احسان [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی و پژوهشگر مرکز رشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
  • ذوقی، محمدصادق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

ر

ز

س

ش

ص

ط

  • طالبی، محمد [1] استادیار مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع) و نویسنده مسئول
  • طالبی، محمد [1] استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
  • طالبی، محمد [1] استادیار گروه مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران
  • طالبی، محمد [1] استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
  • طالبی، محمد [1] استادیار گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

ل

م

ن

ی

  • یارمحمدی، رضا [2] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
  • یارمحمدی، رضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران