نویسنده = صفایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام بر اساس قرارداد مرابحه و مشارکت مدنی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-158

سید محمدجواد میرطاهر؛ محمد صفایی