1. اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-40

سیدعباس موسویان؛ غدیر مهدوی؛ سید محمدجواد میرطاهر