نویسنده = جعفری خسروآبادی، نصرالله
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی فقهی - حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-64

نصرالله جعفری خسروآبادی؛ سیدمرتضی شهیدی