1. ارتقای پذیرش تأمین مالی اسلامی در پرتو نگرش سهامداران

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 225-244

سامان قادری؛ کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری