نویسنده = زین الدینی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. اهمیّت عوامل مؤثر بر تشدید ریسک‌اعتباری در بانکداری بدون‌ربای ‌ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 339-376

احسان ذاکرنیا؛ مجید زین الدینی