نویسنده = مصطفوی‌ثانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-56

محمدمهدی عسگری؛ مجید کریمی‌ریزی؛ علی مصطفوی‌ثانی