نویسنده = قدوسی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل عدم پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 277-308

میثم بیات؛ محمد طالبی؛ حامد قدوسی