نویسنده = صلواتیان، محمدامین
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مشارکت مطمئن، جایگزینی برای کژکارکرد بانکداری مشارکتی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 373-396

محمدامین صلواتیان