1. رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار صکوک منفعت

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 367-398

مجید شریعت‌پناهی؛ جلال صادقی‌شریف؛ محمد اصولیان؛ اکرم بداقی