نویسنده = بابایی زارچ، کمال
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل پیشنهادی اوراق مزارعه و ارزیابی بازدهی آن در بازار پول و سرمایه ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-24

داوور منظور؛ کمال بابایی زارچ