نویسنده = عسگری، محمدمهدی
تعداد مقالات: 2
1. تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-56

محمدمهدی عسگری؛ مجید کریمی‌ریزی؛ علی مصطفوی‌ثانی


2. طراحی اوراق ریسک‌های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه‌ای با هدف بیمه‌گری

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 193-224

محمد مهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سجاد سیفلو