نویسنده = محمدزاده، محسن
تعداد مقالات: 1
1. حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان و مقایسۀ آن با ایران

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 89-114

عباس موسویان؛ حیسن میسمی؛ محسن محمدزاده؛ رسول خوانساری