نویسنده = سرشار، مهدی‌یار
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 69-98

حسین حسن زاده؛ مهدی‌یار سرشار