دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-195 

علمی

1. تبیین ساختار و مبانی مهندسی مالی اسلامی

صفحه 5-23

احمد شعبانی؛ عبدالمجید کجوری نژاد