دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-193 

4. حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان و مقایسۀ آن با ایران

صفحه 89-114

عباس موسویان؛ حیسن میسمی؛ محسن محمدزاده؛ رسول خوانساری