دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-191