دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-190 

علمی

1. بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید

صفحه 5-36

محمد علیزاده اصل؛ سیدعباس موسویان


3. مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه

صفحه 65-88

مهدی محمدی؛ حسینعلی سعدی؛ محمدمهدی عسکری