دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-208 
2. بررسی رابطه معضل مطالبات غیرجاری و عملیات بانکداری بدون ‌ربا در ایران

صفحه 39-74

احمد بهاروندی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی