دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-180 

علمی

1. اثر سرمایه دینی بر رفتار پرداخت قرض‌الحسنه

صفحه 5-32

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ مریم حسینی


4. بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین

صفحه 89-118

علی صالح‌آبادی؛ سبحان اسکینی؛ حامد تاجمیر ریاحی


5. سهام خزانه و چالش‌های نظری پیرامون آن

صفحه 119-142

سیدمرتضی شهیدی؛ نصر‌اله جعفری خسروآبادی