علمی

1. ارزیابی هدف حداکثرسازی سود در نظام مالی متعارف از منظر قرآن

صفحه 5-32

امیر خادم‌علیزاده؛ محمدهادی حبیب‌الهی


2. تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت

صفحه 33-56

محمدمهدی عسگری؛ مجید کریمی‌ریزی؛ علی مصطفوی‌ثانی


3. آثار اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر بازار سرمایه به روش AHP

صفحه 57-90

محمدنقی نظرپور؛ روح‌اله عبادی؛ فاطمه بنی‌جمالی


4. صندوق ضمانت؛ راهکاری نوین در توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی

صفحه 91-126

محمد توحیدی


5. اوراق مشارکت‌کاهنده راهکار عملیاتی در تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک

صفحه 127-162

موسی احمدی؛ سعید احمدی


6. بررسی فقهی انتشار اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید (با تأکید بر اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف و اسناد خزانه اسلامی)

صفحه 163-190

سیدامیرحسین اعتصامی؛ محمد سلیمانی


7. مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

صفحه 191-218

علی صادقی‌پور؛ سعید فراهانی‌فرد؛ رضا غلامی جمکرانی


8. رتبه‌بندی عوامل مؤثر در گسترش سرمایه‌گذاری بر روی صکوک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی

صفحه 219-246

علی خوزین