دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-246 

علمی

1. ارزیابی هدف حداکثرسازی سود در نظام مالی متعارف از منظر قرآن

صفحه 5-32

امیر رضا خادم علیزاده؛ محمدهادی حبیب‌الهی


7. مدل مفهومی سرمایه‌گذاری پاک با تأکید بر راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی

صفحه 191-218

علی صادقی‌پور؛ سعید فراهانی‌فرد؛ رضا غلامی جمکرانی