دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 247-502