دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-222 

علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

1. واکاوی خردمایه حاکم برسیاست‌ها و اقدامات کنشگران نظام بانکی ایران

صفحه 1-34

نیما لطفی فروشانی؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

3. تأمین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت‌های خیّرین

صفحه 59-90

حسین حسن‌زاده سرورستانی؛ مهدی تمیزی‌فر؛ محمدرضا سیمیاری


علمی پژوهشی (صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی)

5. طراحی صندوق سرمایه‌گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه

صفحه 117-148

سیدمحمدعلی ترابی؛ رضا یارمحمدی؛ سیدعباس موسویان


علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

6. طراحی مدل قیمت‌گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله‌ای

صفحه 149-174

محمدجواد پاک‌نیت؛ میثم فدایی


علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

7. تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران با تکیه بر ماهیت سهام

صفحه 175-196

سیدمحمد امین زاده