اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین حسن‌زاده سروستانی

مدیریت مالی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

h.hasanzadehatisu.ac.ir

سردبیر

سید عباس موسویان

فقه اقتصادی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

samosavianatyahoo.com
02188575024

اعضای هیات تحریریه

حسن آقانظری

اقتصاد اسلامی و حقوق اسلامی استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hnazariatrihu.ac.ir
0000-0002-5283-8206

رضا تهرانی

مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری استاد دانشگاه تهران

rtehraniatut.ac.ir
35312822000

علی رضاییان

مدیریت رفتاری سازمانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeianatsbu.ac.ir
55801211500

فریدون رهنمای‌رودپشتی

مالی و حسابداری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم، تحقیقات و فناوری

rahnama.roodposhtiatgmail.com

غلامرضا مصباحی‌مقدم

فقه اقتصادی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

gh.mesbahiatgmail.com

سید عباس موسویان

فقه اقتصادی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

samosavianatyahoo.com

غلامرضا گودرزی

مدیریت تحقیق در عملیات استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

rgodarziatyahoo.com

علی سعیدی

مدیریت مالی و حسابداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

a_saeediatiau-tnb.ac.ir

احمد شعبانی

اقتصاد اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

shabaniatisu.ac.ir

سعید صحت

مدیریت ریسک و بیمه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

sehatatatu.ac.ir

غلامعلی معصومی‌نیا

اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی دانشیار دانشگاه خوارزمی

masuminia_aliatyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدحسین قوام

مدیریت مالی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

m.ghavamatisu.ac.ir

مدیر داخلی

عباس پورحسن یامی

اقتصاد اسلامی مدیر داخلی

a.pourhassanatisu.ac.ir